वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (जि.वि.स. अनुदान (चालु)) २०७१-७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
लमजुङ
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (जि.वि.स. अनुदान (चालु)) २०७१-७२
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (पर्येटन रोयल्टि बाडफ़ाड तथा परिचालन) २०७१-७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पर्येटन रोयल्टि बाडफ़ाड तथा परिचालन
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन DRILP-AF (71-72) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्प्यूटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
DRILP-AF, Lamjung
Progress Review (71-72) & Yearly Plan (72-73)
Skip to toolbar