कर तथा शुल्कहरु


लमजुङ जिल्ला दररेट-२०७५।७६

सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि –अा.व. २०७३/७४ को अान्तरीक करकाे दर रेट

जिल्ला परिषद २०७२ बाट पारित अा.व. २०७३/७४ काे अान्तरीक करकाे दर रेटआ.ब. २०७१।७२ का लागि आन्तरिक करको दररेटहरू

आ.ब. २०७१।७२ का लागि आन्तरिक करको दररेटहरू   क्र.सं. कर दस्तुर शुल्कको विवरण इकाई दर रु. १ पुर्वाधार उपयोग कर...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०७०/७१ मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु

आ.व. २०७०/७१ मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु   क्र.सं. नाम इकाई मूल्य रु. १ पूर्वाधार उपयोग कर...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०६९।७० मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु

आ.व. २०६९।७० मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु क्र.सं. नाम इकाई मूल्य रु. १ कर क पटके सवारी...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar