नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन सम्बन्धी सूचना

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिबेदन स्वकृति अधिकार जिसस लाई २०७६ पौष मसान्तसम्म थप गरेको छ |

Skip to toolbar