ईलाका गोष्ठी

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको लागि कार्य-तालिका (आ.व. २०७३-७४ )

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको प्राथमिकताका आधारहरु (आ.व. २०७३-७४)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको प्राथमिकीकरण फाराम (आ.व. २०७३-७४)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको लगानीका  क्षेत्रहरु (आ.व. २०७३-७४)

 

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०७३-७४)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु आ.व. २०७३-७४  (SectorWise)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु आ.व. २०७३-७४  (IlakaWise)इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०७२-७३)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०७१-७२)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०७०-७१)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०६९-७०)हालसम्म सम्पन्न भएका इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीका योजनाहरुको संख्यात्मक बिबरण


Skip to toolbar